Registraties

Drs. J. (Jacquoline) J.F. Bosveld 

Sinds 2004 werk ik als vrijgevestigd psychotherapeut en als supervisor en leertherapeut. Daarvoor werkte ik ruim 17 jaar als klinisch psycholoog-psychotherapeut in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Ook verzorgde ik als docent bij de GITP-PAO de postmaster basiscursus cognitieve gedragstherapie en was ik lid van de registratiecommisie N=1 van de VGCt.

 

Klinisch psycholoog (BIG, 79049940725) 
GZ-psycholoog (BIG, 79049940725) 
Psychotherapeut (BIG, 99049940716) 
Cognitief gedragstherapeut (VGCt) 
Supervisor/leertherapeut VGCT en LVVP |
Lid VGCt, LVVP en vereniging EMDR Nederland
LVVP gevisiteerd

 

AGB zorgverlenerscode:    94001044 

AGB-praktijkcode:             94055847 
kamer van koophandel:      30265947 
Aangesloten bij:                 –  netwerkorganisatie 1nP (www.1np.nl) 
                                            –  PSUtrecht: Psycholoog en psychotherapeut specialisten stad Utrecht                                                                   (www.psutrecht.nl).

 

 

 

Kwaliteit

Hieronder vindt u informatie over hoe ik de kwaliteit van mijn behandelingen probeer te waarborgen:

·        Ik ben in het bezit van het Kwaliteitsstatuut. Dit beschrijft de wijze waarop de praktijk de zorg voor de cliënt organiseert op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Het volledige kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op mijn praktijk.

·        U heeft de volledige vrijheid uw medewerking aan de behandeling of een eventueel onderzoek te weigeren. Ik verzoek u dat in voorkomend geval duidelijk kenbaar te maken

·        De tijdsduur van een psychologisch consult en van psychotherapie is in de regel 45 minuten.

·        U heeft recht op een second opinion. Daarvoor kunt u zelf een psycholoog of psychotherapeut raadplegen.

·        Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht vanuit de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten.Dit betekent dat er met collegae overleg plaats vindt over de diagnostiek en behandeling van (een aantal) cliënten.

·        Er is een regeling voor waarneming die verschilt per cliënt. Informatie ontvangt u hier over. Waarneming houdt echter niet in dat de behandeling tijdelijk kan worden overgenomen.

·        Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling: Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl). Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

·        Wanneer u verhinderd bent, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur van te voren kenbaar te maken (via e-mail of telefoon). Anders ben ik genoodzaakt de kosten van het consult in rekening te brengen.

·        Indien uw behandeling wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering, wilt u ons dan zo spoedig mogelijk melden als u van verzekeringsmaatschappij gaat veranderen; u voorkomt hiermee dat uw vergoeding eventueel in gevaar komt en dat u wellicht zelf de kosten moet betalen. Ook als uw therapie wordt vergoed door een verzekeraar, blijft u uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor betaling en vergoeding

 

Privacy

De informatie die u met mij/de therapeut deelt is vertrouwelijk. Ik zal ik die met niemand anders delen zonder uw toestemming, behalve onder de volgende condities:

1. In intervisie en supervisie bijeenkomsten met collega’s om mijn professionele competentie te        vergroten.
2. Als u van plan bent om u zelf of iemand anders ernstig letsel toe te brengen.
3. Informatie over kindermishandeling.
4. Belangrijke informatie in een medische noodsituatie.

Behalve als u aangeeft er bezwaar tegen te hebben, informeer ik de verwijzer (meestal de huisarts) bij aanvang van de behandeling kort over de bevindingen en het behandelplan, en bij afsluiten van de behandeling over het verloop van de behandeling.

klachten

Mocht u ondanks mijn inspanningen om een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch klachten hebben, dan verzoek ik u deze met mij te bespreken. Mochten uw klachten niet in overleg met mij kunnen worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van LVVP of – als ik u via 1NP behandel- van 1nP. 

De klachten commissie van de LVVP is te bereiken via: LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.’

voor meer informtie klik hier:  https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.